7/31/2014

Review 
a. Filipino – Titik Bb at Pantig ba, be, bi, bo, bu 
– basahin ang pahina 55 
b. Language – Family