Grade 3 HBOL Activities – May 12, 2020

ENGLISH

A blessed day our dear Grade 3 kids!

Congratulations and thank you for your efforts to accomplish all the academic tasks in English. We, your teachers, are always proud of your achievements. Wishing you all the best in everything you do to become excellent Lasallian learners. May God bless you and help you achieve your goals in life.

To conclude our learning activities for the Fourth Quarter, kindly click the link to access the Achievement Test.

Please read each question carefully before ticking your answer.

Good luck!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcA3IsJ74lue1MFEXIopnWjFzWrNVd90eyOoRkzWny6_ecGA/viewform

FILIPINO

Magandang araw sa inyo mga bata! Kumusta kayo? Nawa ay maayos ang inyong kalagayan at malusog ang inyong pangangatawan. Binabati ko kayo ng buong galak dahil sa inyong husay at pagiging masigasig sa pagsasagot ng mga gawain sa HBOL sa Filipino with Mother Tongue 3. Nawa, ang mga aral na inyong natutunan ay magsilbing inspirasyon para sa inyong paglago at gamitin ito nang wasto sa pakikipagtalastasan at pagsulat.

Bilang paglalagom ng talakayan para sa Ika-apat na Markahan at upang masukat ang inyong natutunan, nais kong sagutan ninyo ang Pagsusulit sa Natamong Kabatiran (Achievement Test) na matatagpuan sa link na ito
https://docs.google.com/forms/d/1fKV5K8Fq_EZ71uI_y3ggJ1EskRzQqMwEh06vl_wtvdg/edit

Maraming salamat at nawa ay patuloy na yumabong ang inyong kasanayan sa Wikang Filipino. Nawa ay patuloy kayong pagpalain at pangalagaan ng ating Poong Maykapal.

Hanggang sa muli nating pagkikita .

Nagmamahal,

Teacher Tina/Sir Max

__________________________________________________________

MAPEH

ON ACHIEVEMENT TEST
Our Achievement Test in MAPEH will be on May 14, 2020 (Thursday).

TOPICS included:

ART: Colors (Primary, Secondary, Tertiary, Tints and Shades) and Painting (Landscape and Still Life)

PE: Movement Activities Relating to Person