Grade 2 HBOL Activities – May 12, 2020

ENGLISH

To My Dear Grade 2 students,

Hello kids! It’s Tuesday once again and this day will culminate our school year 2019-2020. Congratulations to all for your untiring engagement on our weekly HBOL activity. I feel blessed and happy to be your teacher. Thank you for being good Lasallians always in all ways. Keep that spirit burning to your next grade level! To conclude our activity for the Fourth Quarter, please click on the link below and answer the Achievement Test. Please do read and understand the question first before ticking your answer.

https://forms.gle/4xVkJZbuFhx7841Q6

I will miss you all!

Keep praying.

Keep safe.

God bless.

Love,

Teacher Fe and Teacher Cris

FILIPINO

Magandang araw.

Kumusta na kayo mga anak? Nawa’y palagi kayong nananatiling malusog at hindi nagkakasakit.

Maraming salamat muli sa inyong pagsasagot sa ating mga mga gawain sa HBOL.

Binabati ko kayong lahat sa inyong pagtitiyaga at pagbibigay ng oras at panahon upang matapos ang ating mga gawain.

Tayo ngayon ay nasa huling Linggo na ng ikaapat na markahan at nawa’y marami kayong natutuhan sa mga inihanda naming gawain sa Filipino. Para sa linggong ito, magsasagot kayo ng inyong Pagsusulit sa Natamong Kabatiran o Achievement Test sa Filipino with Mother Tongue 2. Layunin ng pagsusulit na ito na masukat ang mga natutuhan ninyo sa ating asignatura para sa markahang ito.

Sundan lamang ninyo ang link na ito para masagutan ito
https://forms.gle/JeYHNJi4czfK6F2J8

Mag-iingat kayo palagi. Nawa’y patuloy kayong pagpalain ng Banal na Poong Maykapal!

Mabuhay at maraming salamat!

Hanggang sa muli nating pagkikita!

Maligayang Bakasyon sa inyong lahat!

Nagmamahal,

Titser Grace at Titser Ruby

________________________________________________

MAPEH

ON ACHIEVEMENT TEST
Our Achievement Test in MAPEH will be on May 14, 2020 (Thursday).

TOPICS included:

ART: Painting and Elements of Art

PE: Movement Activities Relating to Person and Movement Activities Relating to Objects