Nursery 2 HBOL Activities – May 8, 2020

1. Language – Is and Are
Hello kids welcome to another day of learning. We are now in our last two weeks of our homebased learning. We hope you are all safe and good. For today we will learn the use of is and are but before that let’s have a review of the last week’s lesson. Kindly click this link: https://drive.google.com/file/d/1WFlhI7zEAivEfIMKJweSQt-3e47sPGgp/view?usp=sharing

For your bookwork answer pages 136 – 137
Answer key:
For page 136 ( is, are, is, are, is )
For page 137 ( is, are, is, is, are )

Reference:
RGT Entertainment.( 2017, July 28 ). English Lessons | Tutorial 9: Using Is and Are (Beginner 1). Retrieved May 1, 2020 from https://www.youtube.com/watch?v=dhHUKa-NCU4&t=7s

2. Filipino – Titik Ss at Tt at pantig sa – su at ta -tu
Mga bata tayo ay nasa huling ika-dalawang linggo ng ating pag aaral sa bahay gamit ang inyong mga gadyet. Ang pag aaralan naman natin ngaun ay ang titk Ss at Titik Tt at ang pantig na sa – su at ta –tu, iklik lamang ang mga link na ito para sa bagong kaalaman https://www.youtube.com/watch?v=JIbfr_MXSCE
https://www.youtube.com/watch?v=Ht2XO2BL9Uc
Ngaun naman bago tau magsagot sa ating aklat , tayo muna ay magsanay sa pagbasa ng mga pantig at salita na ating napag – aralan. Iklik lamang ang link na ito https://www.youtube.com/watch?v=EuLTVQH4tjo

Para sa karagdagan gawain buksan ang inyong aklat sa Filipino at sagutan ang pahina 127 -129 at 135 – 137 . Maari nyo din sagutan ang iba pang pahina para mahasa sa pagbasa ng pantig. Ito ay ang mga pahina 130 – 133.

Mga sagot:
p. 127 ( Babasahin at babakatin ang pantig sa – su )
p. 128 ( sarangola, sapatos, sinturon, suso, singsing, at sirena )
p. 129 ( suman, susi, sili, kalesa, laso, kamiseta
p. 135 ( babasahin at babakatin ang pantig ta –tu )
p. 136 ( talong, tala, tali, tandang )
p. 137 ( tala, tinidor, buto, butiki, tuta, yate )

Mga karagdagang pahina
p. 130 ( popo, riri, sese, papa, ruru, sasa, rere, pipi )
p. 131 ( pa, ri, sa ,ro, so )
p. 133 ( pugita, salamin, rosaryo, raketa, pagong )

Sanggunian:
Siojo, W. (2019, April 21). Rr | Mga Bagay na May Titik Rr | Tutorial | PAGPAPANTIG # 46. Retrieved May 1, 2020 from https://www.youtube.com/watch?v=JIbfr_MXSCE
Siojo, W. ( 2019, March 15). Tt || Hakbang sa Pagbasa – Mga Salita o Bagay na Nagsisimula sa Tiitik Tt # 36. Retrieved May 1, 2020 from https://www.youtube.com/watch?v=Ht2XO2BL9Uc
Yare, M. (2019, February 7). UNANG PAGBASA (Part 1). Retrieved May 1, 2020 from https://www.youtube.com/watch?v=EuLTVQH4tjo

Hanggang sa muli mga bata. Laging mag iingat at manatili sa bahay.

Ang nagmamahal ninyong mga guro,

Tcher Glenn, Tcher Vee, Tcher, Mercelle at Tcher Jenny