Grade 3 HBOL Activities – May 5, 2020

ENGLISH

Good day Grade 3 kids! Let us continue to find positivity in everything we do and to keep on praying for God’s guidance and protection especially during this COVID 19 pandemic period. In addition, let’s not forget the importance of keeping ourselves healthy and well by eating nutritious foods and having adequate sleep or rest.
Stay happy, healthy and safe!

Please click the link below:

https://docs.google.com/document/d/1t87N1n3tHXpSIu5ZtxX6hg-GKpX-0wjRgDS83sKJEBI/edit?usp=sharing

FILIPINO WITH MOTHER TONGUE

Magandang araw sa inyo mga bata,

Kumusta na kayo? Palagi kong hangad ang inyong kaligtasan at malusog na pangangatawan sa tuwina.

Binabati ko kayo sa ipinakita ninyong husay sa pagsasagot sa nakaraang formative assessment. Mabuhay! Pagpalain kayo ng Poong Maykapal.

Ngayong araw na ito, ay pag-aaralan natin ang Bahagi ng Liham at Uri ng Liham Pangkaibigan.

I-click lamang ang link na ito para sa handout at pagsasanay.

https://drive.google.com/file/d/1SiIvDSH2ouRHh0_TFXDJbu4Pszk29ifH/view?usp=sharing

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Ang Ating Aralin sa inyong Batayang Aklat sa mga pahina 379-380, 400, 419-420 at 436. Pagkatapos, sagutan ang Pagsanayan Mo 1, mp. 380-381. Isulat sa Batayang Aklat ang inyong mga kasagutan.
Hanggang sa muli at pagpalain kayo ng Poong Maykapal.

Nagmamahal,

Teacher Tina at Sir Max