Nursery 2 HBOL Activities – April 30, 2020

1. Language: This I s, That is, These are, Those are
Good morning children. I hope you are all well with your family as you stay at home. You have watched last week a video about the pronoun He, She, it and They now we will be learning another set of pronouns This is, That is, These are and Those are.
Kindly click the link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem5bywMlGnMXKuhUrF7KHWnGUsEXFJPrGz0sJgd89Fh_AJxg/viewform?usp=sf_link

Reference:
Periwinkle { 2016, September 27 } Using This – These – That – Those | Grammar Grade 1 | Periwinkle; Retrieved April 24, 2020 from https://www.youtube.com/watch?v=foxPlNDz7Ao

2. Filipino: Titik Pp at pantig at Titik Rr at pantig ra – ru
Sa nakaraang video ay natutunan ninyo ang tunog at, mga larawan na nagsisimula sa titik Nn at pantig na – nu at titik NGng at pantig nga – ngu. Ngayon naman ay ang inyong matutunan ay ang titk Pp at pantig pa – pu at titik Rr at pantig ra – ru. Panoodin ninyo ang bidyo na ito.

I click lamang ang mga link na ito: https://www.youtube.com/watch?v=4DdBF9YASj8&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=JIbfr_MXSCE&t=91s

Pagkatapos manood ng bidyo ay buksan ang aklat sa Filipino at sagutan ang mga pahina bilang 119 -121 para sa titik Pp at pantig pa – pu at pahina bilang 123 – 125 para sa titik Rr at pantig ra – ru.

Sanggunian:
Teacher LCM (2019, January 9). P | Letrang Pp | Mga Salitang may P part 2. Kinuha noong Abril 24, 2020 mula sa https://www.youtube.com/watch?v=4DdBF9YASj8&t=131s

Sojo, W. (2019, April 21). Rr | Mga Bagay na May Titik Rr | Tutorial | PAGPAPANTIG # 46. Kinuha noong Abril 24, 2020 mula sa https://www.youtube.com/watch?v=JIbfr_MXSCE&t=91s

Answer Key:

Para sa pahina 119: Bakitin ang pantig na Pa – Pu.
Para sa pahina 120: Mga may kulay: Pari, Pinya, Pera, Pana, Puno, Paso
Para sa pahina 121:
Pa(yong)
Pa(gong)
Pi(to)
Pu(to)
Pa(layok)
Pu(sa)

Salamat mga bata! Nawa’y may natutunan kayo mula sa mga bidyo na napanood.

Nagmamahal,

Tchr. Glenn, Tchr. Vee, Tchr. Mercelle, at Tchr. Jenny