Kinder Assignment – Feb. 28, 2018

1. Review
Reading – Rhyming Words
Filipino – Mga Buwan sa Isang Taon
2. Book: Filipino